#IngressFS May 2019
Saratov, RU
Agent
Level
AP Earned
Km Walked
1
AzrailLegends
0
217,973
6
2
crazykiller87
0
128,338
2
3
DrNightZ
0
335,304
7
4
fmSova
0
207,167
1
5
Karleg
0
5,725
0
6
kragul
0
46,878
2
7
Ledlou
0
412,203
7
8
Luna008
0
238,610
7
9
MAYDAYMOON
0
60,864
2
10
RayOfHopeEva
0
29,048
0
11
sandra64
1
146,850
2
12
TaellosV
0
14,632
1
13
Student68
0
148,508
3
14
Ksu19941
0
438,564
5
15
Kroach
0
17,458
1
16
OrangeDaemon
0
0
0
17
Anastaria
0
24,897
3
18
bogdogz
0
188,467
4
19
Bootlegger64
0
240,728
7
20
GrumpySerg
1
129,088
0
21
JulioMoralez
0
582,012
7
22
martabrys
0
245,382
5
23
swetish
0
465,721
8
24
tanecpodvodoy
0
57,337
4
25
VsegoLishKot
1
262,999
7
26
WhiteWalker24
0
110,211
3
27
NeoLex256997
0
190,949
4
Enlightened (11)
2
2,497,791
52
Resistance (16)
1
2,448,122
46
Agents
40.74%
59.26%
 
Level
66.67%
33.33%
 
AP Earned
50.50%
49.50%
 
AP/Agent
59.74%
40.26%
 
KM Walked
53.06%
46.94%
 
KM/Agent
62.18%
37.82%
 
Total
3
4,945,913
98
Average
0.11
183,181.96
3.63