#IngressFS March 2019
Saratov, RU
Agent
Level
AP Earned
Km Walked
1
AzrailLegends
0
17,033
3
2
DrNightZ
0
129,250
2
3
Eyxster
0
230,477
3
4
fmSova
0
37,817
4
5
Kragul
0
3,148
1
6
Kroach
0
69,564
3
7
MAYDAYMOON
0
125,052
2
8
RayOfHopeEva
0
36,283
2
9
sandra64
0
347,246
2
10
Ksu19941
0
153,842
4
11
Student68
0
159,012
4
12
TaellosV
0
81,045
1
13
Luna008
0
97
1
14
bogdogz
0
80,367
3
15
bootlegger64
0
15,346
1
16
GrumpySerg
0
141,586
2
17
JulioMoralez
0
404,092
6
18
martabrys
0
174,832
4
19
swetish
0
17,148
3
20
tanecpodvodoy
0
66,009
2
21
TytusDalewski
0
138,297
8
22
usow
0
100
1
23
VsegoLishKot
0
73,496
3
24
WhiteWalker24
0
18,502
1
25
bagadom
0
25,195
1
26
SanOff
0
1,875
0
Enlightened (13)
0
1,156,845
35
Resistance (13)
0
1,389,866
32
Agents
50.00%
50.00%
 
AP Earned
45.43%
54.57%
 
AP/Agent
45.43%
54.57%
 
KM Walked
52.24%
47.76%
 
KM/Agent
52.24%
47.76%
 
Total
0
2,546,711
67
Average
0.00
97,950.42
2.58