#IngressFS February 2019
Saratov, RU
Agent
Level
AP Earned
Km Walked
1
AzrailLegends
0
88,333
4
2
DrNightZ
0
96,506
4
3
Eyxster
1
107,581
2
4
fmSova
0
69,481
3
5
Kragul
0
157,366
4
6
Leks13
0
22,414
2
7
MAYDAYMOON
0
97,005
2
8
RayOfHopeEva
0
9,623
1
9
sandra64
0
40,482
2
10
TaellosV
0
124,050
7
11
Student68
0
77,970
3
12
Ksu19941
0
182,491
5
13
bagadom
0
82,333
5
14
bogdogz
0
24,466
2
15
bootlegger64
0
319,350
8
16
GrumpySerg
0
51,608
1
17
JulioMoralez
1
283,332
6
18
martabrys
0
149,576
5
19
pylod
0
206,056
7
20
swetish
0
287,761
8
21
tanecpodvodoy
0
46,788
3
22
usow
0
27,397
1
23
VsegoLishKot
0
31,873
3
Enlightened (11)
1
1,510,540
49
Resistance (12)
1
1,073,302
39
Agents
47.83%
52.17%
 
Level
50.00%
50.00%
 
AP Earned
58.46%
41.54%
 
AP/Agent
60.56%
39.44%
 
KM Walked
55.68%
44.32%
 
KM/Agent
57.82%
42.18%
 
Total
2
2,583,842
88
Average
0.09
112,340.96
3.83