#IngressFS February 2019
Mykolaiv, UA
Agent
Level
AP Earned
Km Walked
Purifier
1
shinkarnik
0
57,540
6
263
2
OnlyDevilMK
0
272,207
4
817
3
ByArqasha
0
171,292
10
786
4
Ypo6opoc
1
191,490
3
24
5
BySona
0
31,148
9
113
6
RangerWinner
0
83,737
5
244
7
YanaLisi4ka
0
53,575
4
141
8
helln
0
141,143
6
629
9
zzzKUPITSAzzz
0
164,321
5
293
10
xBuPyC
0
3,675
4
13
11
BojiyOduvan
0
311,731
4
872
12
LexVeritas
0
44,475
2
474
13
IndigoBomber
0
1,250
0
0
14
V1tharr
0
9,750
2
0
15
Amdernik
0
23,465
3
2
16
ninstik
0
0
0
0
17
smurfo4ka
0
37,120
4
137
18
Alexpika4y
0
47,255
8
94
19
DarthAshesss
0
117,307
4
225
20
packmwn
0
46,750
7
65
21
Swekruha
0
28,380
5
191
22
Vyruz13
0
86,109
3
351
23
SpellInc
0
53,646
7
276
24
ThomasRim
0
41,840
2
98
25
tridentf1
0
31,785
4
106
26
Afrodita1117
0
155,637
3
0
27
EnergyMix
0
128,814
8
153
28
N1ghtWo1F
0
315,210
5
874
29
TR1AX1S
0
63,899
5
119
30
MaxPRO9
0
35,900
5
0
31
Ernepi
0
177,894
3
208
32
dotsik
0
184,444
3
356
33
missrich
0
1,575
0
0
34
zaprudskikh
0
2,625
0
0
Enlightened (17)
0
1,519,070
72
3,116
Resistance (17)
1
1,597,919
71
4,808
Agents
50.00%
50.00%
 
Level
100.00%
 
AP Earned
48.74%
51.26%
 
AP/Agent
48.74%
51.26%
 
KM Walked
50.35%
49.65%
 
KM/Agent
50.35%
49.65%
 
Total
1
3,116,989
143
7,924
Average
0.03
91,676.15
4.21
233.06